SON DAKİKA

KAMUDA BÜROKRASİNİN AZALTILMASI

LEVENT HIZAL[email protected]
EKOVİTRİN
Bu haber 08 Ekim 2019 - 14:05 'de eklendi ve 558 kez görüntülendi.
KKTC’de kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan bürokrasi işkencesinden hemen hemen herkes şikayetçidir. İşlerin aksamasının en büyük nedenlerinin başında da bürokrasi gösterilmektedir. Ülkemizde kamu bürokrasisinin sorunları temel olarak; yetkilerin üst basamaklarda toplanması, otorite hiyerarşisinin katı olması, gizlilik, siyasi ve idari güç ile uzmanlık gücü arasındaki çatışma, kuralların fazlalığı, takdir yetkisinin daraltılması, rekabetin yokluğu ve bu sebeplerden kaynaklanan verimsizlik şeklinde sıralanabilir. Bu sorunların nedeni olarak da, esas itibarıyla KKTC’nin siyasal ve yönetimsel rejiminin, yerinden yönetim için yetki devrine fazla açık olmaması gösterilmektedir. Bürokrasi, çoğu kez yetki ve sorumlulukların sağlıklı belirlenmemesinin ve yönetimde merkezileşmenin bir sonucudur. Genellikle, Kamu Yönetiminde etkinliğin artırılması için bürokrasinin azaltılması konusunda görüş birliği olmakla birlikte bürokrasinin azaltılması için Kamu Yönetiminde köklü bir reforma gidilmesi gerektiği de göz ardı edilmemelidir.
Bir iş için bir kurumdan diğer bir kuruma, istediğimiz bilgileri elde edemeden ya da işlemi tamamlamadan gönderildiğimizde, çeşitli belgelerden birinin eksik ya da yanlış doldurulduğu gerekçesiyle geri çevrildiğimizde veya bir iş için çok sayıda yönetici ve memurun imzası gerektiğinde, idarenin yapısı, işleyişi ve tabi olduğu norm düzeni yerine genellikle bürokrasiden şikayet edilir. İdarenin yapısındaki sorunlar, eksiklikler ve işleyişte aksamalar yaşandıkça bürokrasi, modern devletlerin sürekliliğini sağlayan kurum olmaktan çıkmakta; “kırtasiyecilik”, “idari yükler”, “gereksiz maliyetler”, “vatandaşın memnuniyetsizliğine yol açan bir mekanizma” şeklinde bir anlam yüklenmektedir. Ülkemizin kamu yönetimi sisteminde de bu bahsedilen sorunlar kronikleşmiş şekilde fazlasıyla bulunmaktadır. Ülkemizde kamu yönetiminin geliştirilmesi, idari usul ve işlemlerin kolaylaştırılması ve sadeleştirilmesi, ulusal refahın ve ülkemizin rekabet gücünün artırılmasının sağlanması için “Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme” projesi çalışmaları Başbakanlığın koordinasyonunda yürütülerek “Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi” adı altında çalışmalar devam etmektedir.
Yapılan bu çalışmalarla, vatandaşlar ve işletmeler üzerindeki idari yüklerin(izin almak, form doldurmak, bilgi, belge, rapor vermek gibi) azaltılması ve kırtasiyeciliğin önlenmesi ve hizmet talep eden gerçek veya tüzel kişilere hızlı, kaliteli, basit ve en düşük maliyetle hizmet sunularak vatandaş memnuniyetinin attırılması ile birlikte kamu idarelerinin etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş güvenine dayanan ve şeffaf bir yönetim oluşturmaları hedeflenmektedir. Bir kamu kurumu tarafından verilen belgenin veya elde edilen bilginin diğer kamu kurumları tarafından ayrıca istenmemesi, bu bilgi ve belgelerin bütün kamu kurumları arasında paylaşılması ve bu paylaşımın internet aracılığı ile sunulması çalışmaları yapılmaktadır. Bazı hizmetlerde belge istenilmesi yerine beyan esasına geçilmesi, gereksiz bilgi ve belge istenmesinin önüne geçilmesi, kamu hizmetlerinin hizmet alanlara en yakın birimlerde verilmesi, işlemlerin ilk başvuru yapılan yerde tamamlanması, usullerin sadeleştirilmesi, bürokratik kademelerin azaltılması amaçlanmaktadır.
Bu çalışmalarda, kamu idareleri hizmet sunumunda;
  • Yetki devri yapılması,
  • Hizmet sunumu için istenen belgelerin azaltılması,
  • Kurum içi ve kurumlar arası yazışmaların gözden geçirilerek hizmet sunum sürecinin kısaltılması,
  • Kamu hizmet standartlarının tespit edilerek vatandaşa duyurulması gibi hususlar üzerinde yoğunlaşılmıştır.
Kamuda bürokrasinin azaltılması, gerekli yerlerde yeniden yapılandırmanın sağlanması ve hizmet kalitesinin arttırılması için iş süreçleri modelleme, kurumların süreçlerini yeniden tasarlamak, yaygınlaştırmak, etkinleştirmek ve süreç otomasyonunu sağlamak gibi amaçlarla kullanılan bir araçtır. Süreç modelleme yöntemleri, mevcut süreçleri daha iyi anlamak, sorunları ortaya çıkarmak için kamuda iş süreçlerinin analizini yapmak ve olması gereken süreçleri belirlemek için gereklidir. Son yıllarda süreç modelleme faaliyetleri özel sektörde olduğu gibi kamu kurumları tarafından da sıklıkla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. İş süreçleri kurumlarda kurumsal stratejiler, kalite yönetimi ve bilgi sistemleri ile ilişkili temel bir yapıdır.
Kurumun süreçlerinin yeniden oluşturularak kullanılabilmesi, hem işgücünden tasarruf edilmesini hem de gereksiz işlerin azaltılmasını sağlayacaktır. İdari yükler, ülkelerin refah düzeyini düşürmekte, rekabet düzeyini azaltmakta, kaynakların ve iş gücünün verimsiz kullanımına ve zaman kaybına neden olmaktadır. Bunların yanında idari yükler, toplumun düzenlemelere uyumunu zorlaştırmakta, mevzuatın uygulanma düzeyini düşürmekte, düzenlemelerin temel sosyal ve iktisadi amaçlarıyla da uyuşmamaktadır. İş süreçlerinin standart halde tanımlanması, işletilmesi ve iyileştirilmesi ile kanun ve yönetmeliklere uygunluk, verimlilik, azalan bürokrasi ve performans odaklılık sağlanacak, iş süreçleri kurumsal hafıza ve kurumsal öğrenmeyi geliştirdiği için hizmet kalitesi artışında da önemli bir rol oynayacaktır.
Sonuç olarak “Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi” ile;
1)Kamu hizmetlerine ilişkin süreçlerin belirlenmesi ve kurum içi/dışı hizmet süreçlerinin tespit edilmesi,
2)Belirlenecek süreçlerin aksamasına sebep olabilecek alt süreçlerin tespit edilmesi,
3)Hizmetler arasındaki bağlantılar ortaya konularak, birbirleri arasındaki interaktif etkileşimin tespit edilmesi ve böylece bürokrasinin azaltılması sağlanarak vatandaşın kapı kapı dolaşmasının engellenmesi,
4)Hizmetlerin sunumunda izlenen süreçlerin, tamamlanma sürelerinin, mevzuat dayanaklarının tanımlanmış olması ve geliştirilecek raporlama teknikleri aracılığıyla kamu hizmetlerinde basitleşme ve sadeleştirilme çalışmalarının yapılabilmesi,
5)Hangi mevzuatın hangi hizmetlere dayanak teşkil ettiğinin ve yetersiz kalan veya mevzuat dayanağı bulunmayan hizmetlerin tespit edilmesi,
6)Sunulan kamu hizmetlerinin ortalama tamamlanma süreleri ile varsa mevzuatındaki en geç tamamlanma sürelerinin karşılaştırılarak kamu hizmetlerinin sunumunun hızlandırılması sağlanacaktır.